Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün Yetenekli Çocuklar

     Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine olanak tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da zordur. (Winebrenner, 1992) Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir. (Smutny Walker&Meckstroth, 1997) Literatürde, üstün yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin görsel sanatlar alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir. (Metin, 1999; Tuğrul, 1994)

    Üstün yetenekli çocukların bir ya da birden çok alanda hızlı gelişim gösterdikleri ve bu çocukların bazı ortak özellikler taşıdıkları ileri sürülmektedir. (Smutny, 1998)

Üstün Yetenekli Çocukların Erken Dönemlerinde Gözlenen Özellikler:

*Bebeklikte olağan dışı ataklık,

*Uzun dikkat süresi,

*Geniş hayal ve imgeleme gücü,

*Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma,

*Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme,

*Keskin gözlem yapma,

*Aşırı merak duyma,

*Güçlü bellek,

*Erken ve olağanüstü dil gelişimi,

*Hızlı öğrenme yeteneği,

*Aşırı duyarlılık,

*Akıl yürütme ve problem çözme becerisi,

*Mükemmelliyetçilik,

*Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme,

*Kitaplara aşırı ilgi duyma,

*Soru sorma,

*İlgi alanının oldukça geniş olması,

*Gelişmiş mizah duygusu,

*Eleştirel düşünebilme,

*İcatlar yapabilme,

*Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme,

*Yaratıcılık (Jackson&Klein, 1997; Davis&Rimm, 1998)

    Bir çocuğun üstün yetenekli olarak görülmesi için yukarıda adı geçen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır. (Metin, 1999) Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir. (Akarsu, 2001)

    Akarsu (2001)’nun aktarımına göre üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçütleri şunlardır:

*En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme,

*Dili etkili kullanma,

*Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme,

*Çabuk öğrenme,

*Güçlü bellek,

*Yüksek düzeyde duyarlı olma,

*Özgün ifade biçimlerine sahip olma,

*Yeni ve zor deneyimleri tercih etme,

*Kendisinden büyüklerle arkadaşlık etme,

*Yeni durumlara çabuk uyum sağlama,

*Okumaya düşkün olma.

Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimsel Özellikleri

  Üstün yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri; fiziksel özellikler, bilişsel özellikler ve sosyal özellikler olarak üç başlıkta incelenebilir. Bu özellikler kalıtım yoluyla geçmemektedir. Özelliklerin birçoğu üstün yetenekli çocukların sosyal çevresinde var olan olanaklar ve etkileşimler sonucundan kazanılmaktadır. Üstün yeteneğin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olmaktadır.

Fiziksel Özellikler

   Geçmişte, çocukların fiziksel gelişimleriyle üstün yeteneklilik arasında bağlantı kurulmasına karşın, günümüzde, fiziksel gelişim ile üstün yeteneklilik arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağı genel kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayırt etme ve tanılamada fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi kullanılmamaktadır.

Bilişsel Özellikleri

   Üstün yetenekli çocuklar,

*Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde yönlendirir. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir. (Tucker&Hafenstein, 1997)

*Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız çalışmayı tercih ederler. (Smutny, 1998)

*Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler geliştirirler, yaratıcıdırlar. (Metin, 1999)

*Çok hızlı öğrenirler. Duyduklarını ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar. (Özsoy, Özyürek&Eripek, 1988; Charles,1992)

*Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çabuk sıkılır. Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler. (Porter, 1999)

Sosyal Özellikleri

Clark (1992) ve Silverman (1994), üstün yetenekli çocukların;

*Gelişmiş ahlaki değerlere sahip,

*Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas,

*Mükemmelliyetçi,

*Beklentileri yüksek,

*İdealist,

*Duygusal derinliği olan,

*Farkındalığı yüksek, çocuklar olduğunu belirtmektedir.

    Her ne kadar araştırmacı ve eğitimciler, bu özelliklerin üstün yetenekli çocuklar arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğunun altını çizseler de özellikleri bütün üstün yetenekli çocuklara genellemek doğru değildir. (Webb, 1993)

   Yukarıdaki Çalışma, TBMM (2013). Ed. Halide İNCEKARA. Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Taslağından alınmıştır.

   Yukarıdaki yazı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yetenekli Bireyler için Dökümanlar bölümü; Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri yazısından alınmıştır.

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_02/27052325_stnyeteneklocuklarinzellkler.pdf

Tags

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top